بهای خدمات و نرخ قبور

آیین نامه واگذاری امتیاز قبور آرامستان بهشت احمدی و بهای خدمات کفن و دفن و قبر
فصل اول: تعاریف
ماده 1- سازمان: سازمان مدیریت آرامستان‏های شهرداری شیراز است.
ماده 2- آرامستان: آرامستان بهشت احمدی است.
ماده 3- طبقه: منظور از طبقه اول قبر دو طبقه، طبقه زیرین و منظور از طبقه دوم، طبقه بالایی می باشد.
ماده 4- صاحب میت: بستگان نسبی و سببی میت مطابق طبقات ارث می باشد.
ماده 5- مجهول الهویه: جسدی است که هویت آن نامشخص است و خاکسپاری بر اساس دستور مقام قضایی انجام می شود.
ماده 6- بلاصاحب: جسدی است که هویت آن مشخص است ولی اطلاعاتی از صاحب میت یا قیم یا وصی او، در دسترس نیست و خاکسپاری بر اساس دستور مقام قضایی انجام می شود.
ماده 7- کودک: فوت شدگان زیر پنج سال، اعم از جنین و نوزاد می باشد.
ماده 8- بزرگسال: فوت شدگان دارای سن پنج سال یا بالاتر است.
ماده 9- قبرهمجوار: قبری خالی در قطعات عمومی می باشد که دارای دیواره ای مشترک با قبر محل دفن است.
ماده 10- خانواده: همسر، فرزند، پدر و مادر می باشد.
ماده 11- واگذاری: در اختیار گذاشتن امتیاز قبر از سوی سازمان به درخواست کننده می باشد.
ماده 12- صاحب امتیاز: صاحب امتیاز یک آرامگاه خانوادگی یا یک طبقه قبر در سایر انواع قبور است که بموجب قرارداد به اشخاص واگذار گردیده است.
فصل دوم: قواعد کلی
ماده 13- کلیه هزینه ‏های خدمات کفن و دفن متوفیان در قبور عمومی، ویژه و آرامگاه های خانوادگی به ‏صورت جداگانه محاسبه و براساس جدول پیوست دریافت می‏گردد.
ماده 14- مالکیت کلیه طبقات قبور اعم از عمومی، ویژه و خانوادگی که در آن ها دفن انجام شود، همچنان متعلق به سازمان می باشد لیکن اعتبار امتیاز واگذار شده تا زمانی که سازمان به موجب مجوز قانونی یا حکم قضایی مجاز به دخل و تصرف در قبور باشد، ادامه خواهد داشت.
ماده 15- هرگونه فروش و واگذاری امتیاز قبر، در قبور عمومی، ویژه و آرامگاه های خانوادگی توسط صاحب امتیاز، طرف قرارداد یا قائم مقام قانونی آن ها تحت هر اسم و عنوان به غیر ممنوع است و در صورتی که اقدام به واگذاری یا فروش نمایند این انتقال غیرقانونی و بلا اثر می باشد و از دفن در چنین قبوری جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ماده 16- کلیه قبور اعم از عمومی، ویژه و خانوادگی باید مسطح، بدون هرگونه برآمدگی، حصار، دیوار و سایبان باشد به گونه ‏ای که تمامی استانداردهای تعیین شده توسط سازمان رعایت گردد و هیچ‏گونه خللی در یکنواختی قطعات، سنگ قبر و مسیر عبور و مرور ایجاد ننماید.
ماده 17- هزینه تهیه سنگ قبر و نصب در قبور عمومی، ویژه و خانوادگی بر عهده بستگان متوفی می ‏باشد، سنگ قبر از لحاظ مشخصات و ابعاد باید بر اساس دستورالعمل سازمان تهیه گردد در غیر این‏صورت از نصب آن جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ماده 18- هرگونه غرس اشجار، گل و گیاه، نصب صندلی، آبسردکن، بنر، قاب عکس و... در مجاورت و اطراف قبور ممنوع است و در صورت مشاهده نسبت به جمع‏آوری آن توسط سازمان اقدام و هزینه‏ های مربوط از متخلفان گرفته خواهد شد.
 ماده 19- کلیه نرخ ها، بهای خدمات و هزینه های مندرج در این آیین نامه هر سال بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تعیین می گردد.
فصل سوم: قبور عمومی
ماده 20- هزینه قبر، برای دفن به روز متوفیان در قبور عمومی رایگان می باشد.
ماده 21- هزینه خدمات کفن و دفن متوفیان بلاصاحب و مجهول ‏الهویه رایگان می‏باشد ولی چنانچه بستگان متوفی مراجعه و درخواست نصب سنگ قبر یا خدمات دیگر نمایند، ملزم به پرداخت کلیه هزینه‏ های کفن و دفن و هزینه‏ های جانبی متعلقه می‏باشند و در صورت عدم پرداخت هزینه، از نصب سنگ قبر و ارایه خدمات توسط سازمان جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ماده 22- نرخ واگذاری امتیاز طبقه دوم قبر 000‏/000‏/30 ریال می باشد که صاحبان میّت دفن شده در طبقه اول در اولویت واگذاری می ‏باشند و در صورت تقاضا بایستی ظرف مدت 15 روز از تاریخ دفن میت در آرامستان نسبت به پرداخت هزینه و انعقاد قرارداد واگذاری امتیاز اقدام نمایند؛ در غیر این صورت سازمان می‏تواند نسبت به دفن میت دیگر در طبقه دوم قبر مذکور یا واگذاری امتیاز آن به غیر اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که صاحب میّت دفن شده در طبقه پایین تقاضای عدم دفن در طبقه دوم را داشته باشد، باید مبلغ 30,000,000 ریال بابت طبقه دوم را پرداخت نماید؛ در غیر این‏صورت سازمان نسبت به دفن در طبقه دوم اقدام خواهد کرد.
ماده 23- به منظور ارج نهادن به خدمات کارکنان زحمتکش و بازنشستگان شهرداری شیراز (اعم از رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد، هزینه خدمات کفن و دفن و قبر آنها و اعضای خانواده آن ها از محل بودجه رفاهی شهرداری شیراز به سازمان پرداخت می گردد. ارائه معرفی نامه کتبی از اداره رفاه کارکنان شهرداری شیراز جهت استفاده از این خدمات الزامی می باشد.
تبصره: اولویت دفن در طبقه دوم چنین قبوری با خانواده متوفیان موضوع این ماده می باشد و تا قبل از دفن در طبقه دوم چنین قبوری، قبر دیگری به اعضای خانواده پرسنل شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز تعلق نخواهد گرفت.
فصل چهارم: قبر همجوار
ماده 24- واگذاری امتیاز قبر همجوار که یک قبر دو طبقه است مبلغ 000‏/000‏/70 ریال می باشد که صاحبان میّت در صورت تقاضا بایستی ظرف مدت 15 روز از تاریخ دفن میت در آرامستان نسبت به پرداخت هزینه و انعقاد قرارداد واگذاری اقدام نمایند؛ در غیر این‏صورت سازمان می‏تواند نسبت به دفن در قبر مذکور یا واگذاری آن به غیر اقدام نماید.
تبصره 1: امتیاز قبر همجوار به‏صورت یکجا (دو طبقه) واگذار می‏گردد و واگذاری یک طبقه از آن امکان‏پذیر نیست.
تبصره 2: ‏واگذاری امتیاز قبر خالی (دو طبقه خالی) در قبور عمومی به استثنای قبر همجوار موضوع این بند، ممنوع می‏باشد.
فصل پنجم: قبور ویژه
الف- قبور ایثارگران و خانواده معظم ایثارگران
ماده 25- به‏ منظور ارج نهادن به مقام والای ایثارگران و خانواده معظم آن‏ها با معرفی ‏نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات ذیل به ایشان ارایه می‏گردد:
1- قبور شهدا
هزینه قبر و ارایه خدمات کفن و دفن شهداء رایگان می باشد.
2- قبور خانواده شهدا
هزینه قبر و کفن و دفن برای خانواده شهدا رایگان می باشد.
3- قبور جانبازان، آزادگان و رزمندگان
هزینه قبر و ارایه خدمات کفن و دفن در این قبور جهت جانبازان، آزادگان و رزمندگان رایگان است اما در خصوص خانواده جانبازان و آزادگان، صرفاً هزینه خدمات کفن و دفن دریافت خواهد شد.
تبصره 1: منظور از جانبازان، رزمندگان و آزادگان مشمول این ماده عبارتند از:
  • جانبازان 25% و بالاتر و خانواده آن‏ها
  • آزادگان با سابقه اسارت شش ماه و بالاتر و خانواده آن‏ها
  • رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه
 تبصره 2: رزرو طبقه دوم در قبور خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان صرفاً جهت مشمولان دفن در آن قبور رایگان می‏باشد و تا زمان پر شدن طبقه دوم، قبر دیگری به آن ها تخصیص نخواهد یافت.
ب- قبور نام آوران و مشاهیر
ماده 26- به‏منظور ارج نهادن به نام‏آوران و مشاهیر شیراز در رشته‏های مختلف (مذهبی،علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی) شهرداری مکلف است قبور ویژه ‏ای را به ایشان تخصیص و قبر و خدمات کفن و دفن را به‏صورت رایگان به آنان ارایه نماید.
تبصره: شهرداری شیراز موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، لایحه نحوه ارائه خدمات به نام آوران و مشاهیر را تهیه و به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه نماید.
ج- قبور اهداکنندگان عضو پس از مرگ مغزی
ماده 27- به‏ منظور ارج نهادن به اهداکنندگان عضو پس از مرگ مغزی و تبلیغ و ترویج این فرهنگ شایسته، شهرداری مکلف است قبور ویژه ‏ای را به آن ها تخصیص و قبر و خدمات کفن و دفن را به‏ صورت رایگان ارایه نماید.
تبصره 1: بهای امتیاز طبقه دوم قبور اهداکنندگان عضو پس از مرگ مغزی، در صورت تقاضا به خانواده آن‏ها به صورت رایگان واگذار خواهد شد.
تبصره 2: بهای خدمات کفن و دفن صرفاً برای اهداکنندگان عضو پس از مرگ مغزی رایگان می‏باشد.
تبصره 3: برخورداری از این خدمات در این قبور منوط به ارائه معرفی‏ نامه از دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‏باشد.
د- قبور اتباع خارجی مسلمان
ماده 28- با توجه به این‏که اتباع خارجی مسلمان اغلب دارای آیین و مراسم کفن و دفن متفاوت می‏باشند، قبوری جداگانه برای آن‏ها اختصاص داده می شود.
تبصره1- کلیه مقررات و شرایط قبور عمومی در خصوص قبور اتباع خارجی مسلمان لازم ‏الاجرا می‏باشد.
تبصره 2- واگذاری قبر همجوار به اتباع خارجی مسلمان ممنوع می باشد ولیکن واگذاری طبقه دوم قبری که در آن دفن صورت گرفته با رعایت قواعد کلی و قبور عمومی امکان پذیر می باشد.
فصل ششم: قبور خانوادگی
ماده 29- باتوجه به این‏که خانواده ‏ها از نظر تعداد اعضا متفاوت می‏باشند، جهت ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی به تقاضای عموم شهروندان، دو نوع آرامگاه خانوادگی احداث و واگذار می گردد. بستگان نسبی و سببی صاحب امتیاز آرامگاه خانوادگی به ترتیب طبقات ارث، قابل دفن در آرامگاه خانوادگی می باشند و دفن، منوط به ارائه اجازه کتبی صاحب یا صاحبان امتیاز یا قائم مقام قانونی آن ها با اثبات نسبت خانوادگی با صاحب امتیاز است.
الف- قطعه خانوادگی به‏صورت 4 قبر دو طبقه (8 قبر) که نرخ امتیاز و ساخت آن جمعاً 350,000,000 ریال می باشد.
ب- قطعه خانوادگی به‏صورت 8 قبر دو طبقه (16 قبر) که نرخ امتیاز و ساخت آن، جمعاً به مبلغ 650,000,000 ریال می باشد.
تبصره: هزینه احداث آرامگاه خانوادگی شامل حفاری، خاکبرداری، تسطیح، ساخت با تابوک و سنگ فرش اطراف قبور بر عهده سازمان می باشد.
فصل هفتم: استرداد امتیاز قبور
ماده 30- صاحب امتیاز یا قائم مقام قانونی وی مجاز به استرداد امتیاز است که در صورت وجود اعتبار مالی و موافقت سازمان، پس از تسویه کلیه بدهی های متعلقه، نسبت به استرداد امتیاز به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف- استرداد امتیاز قبر در قبور عمومی
 در صورت موافقت با استرداد امتیاز در قبور عمومی، سازمان امتیاز هر طبقه قبر را پس از کسر 20% از آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مسترد می نماید.
ب- استرداد امتیاز آرامگاه خانوادگی
در صورتی که هیچ‏گونه دفنی در آرامگاه خانوادگی صورت نگرفته باشد، با موافقت سازمان، امتیاز این آرامگاه پس از
 کسر 30% از آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مسترد می‏گردد.
تبصره- در صورتی که در آرامگاه خانوادگی دفن صورت گرفته باشد، قیمت قبور خالی با قیمت آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر شیراز پس از محاسبه و کسر 50% مسترد می‏گردد. در صورتی که حتی در یک طبقه از یک قبر دفن انجام شده باشد هیچ‏گونه وجهی بابت طبقه خالی آن مسترد نمی‏شود.
ماده 31- در صورت امکان واگذاری مجدد، این قبور به‏صورت آرامگاه خانوادگی مجزا، با محاسبه هزینه‏ قبور باقی مانده به نسبت کل آن مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به متقاضی واگذار می‏گردد؛ در غیر این صورت، قبور باقی مانده به‏ صورت تک قبر مطابق با دستور العمل قبور عمومی و به نسبت نرخ کل آرامگاه خانوادگی مطابق با آخرین تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به متقاضی واگذار می‏گردد.
فصل هشتم: شرایط فورس ماژور (حوادث غیرمترقبه)
ماده 32- در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و قهری مانند جنگ، زلزله، سیل و ... که سازمان ناچار به استفاده از قبور موجود در آرامستان گردد، قراردادهای واگذاری امتیاز قبور اعم از عمومی، ویژه و خانوادگی به تشخیص سازمان قابل فسخ است که در این صورت، قیمت قبر استفاده شده توسط سازمان بطور کامل و براساس آخرین تعرفه ی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در زمان فسخ قرارداد، به طرف قرارداد یا نماینده قانونی وی مسترد خواهد شد و طرف قرارداد علاوه بر سلب حق هرگونه ادعا و اعتراض از خود، هرگونه دعوایی را در این خصوص به طرفیت شهرداری شیراز و سازمان به صلح خاتمه می دهد.
فصل نهم:
ماده 33- دستورالعمل اجرایی این مصوبه حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ، توسط سازمان تهیه و به تأیید شهردار شیراز خواهد رسید و یک نسخه از آن به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال خواهد شد.
ماده 34- این آیین نامه در 9 فصل، 34 ماده و 14 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسیده و از تاریخ تصویب آن مصوبه های شماره 632‏‏‏‏/95‏‏‏‏/ص مورخ 07‏‏‏‏/02‏‏‏‏/95 و 608‏‏‏‏/96‏‏‏‏/ص مورخ 12‏‏‏‏/02‏‏‏‏/96 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص قبور عمومی و خانوادگی لغو و کان لم یکن تلقی می گردد.
نرخ امتیاز قبور و بهای خدمات کفن و دفن


جدول شماره 1- نرخ امتیاز قبور
ردیف شرح هزینه واگذاری ‏/ پیش‏واگذاری (ریال)
1 هزینه دفن روزانه رایگان
2 هزینه قبر همجوار به‏صورت 2 طبقه یکجا 000‏/000‏/70
3 طبقه دوم محل دفن به صاحب میّت 000‏/000‏/30
4 قطعه خانوادگی به‏صورت 4 قبر دو طبقه، جمعاً 8 قبر 000‏/000‏/350
5 قطعه خانوادگی به‏صورت 8 قبر دو طبقه، جمعاً 16 قبر 000‏/000‏/650
 
 
جدول شماره 2: بهای خدمات کفن و دفن
ردیف خدمات بهاء (ریال)
1 پذیرش و خدمات اداری (انواع فرم ها، اسکن مدارک و ...) 200,000
2 نگهداری جسد در سردخانه ورودی تا 24 ساعت اول رایگان
پس از 24 ساعت به ازای هر ساعت 15,000
3 تطهیر و تغسیل (هزینه، آب، سدر، کافور، پنبه، گاز، تطهیر دهنده، کرایه تابوت و شستشوی تابوت و ...) بزرگسال 500,000
کودک 250,000
4 تکفین (در صورتی که صاحب میّت کفن را ارائه دهد، این هزینه اخذ نمی گردد) بزرگسال 300,000
کودک 100,000
5 پلاستیک 100,000
6 اعمال مذهبی شامل تلقین و نماز میت، ایاب و ذهاب روحانی 500,000
7 خدمات خاکسپاری آهک و خاک 200,000
حفاری مجدد 700,000
8 کاور (در صورت نیاز) جهت انتقال جسد به خارج از آرامستان 200,000
9 خدمات بسته بندی جسد (تابوت مخصوص بسته بندی از جنس نئوپان) 2000,000
10 خدمات پس از خاک سپاری شامل (پاکیزگی اطراف قبر، جمع آوری خاک های اضافه و ...) 100,000
11 تنظیف و نگهداری هر طبقه قبر برای مدت 30 سال 000‏/500‏/1
 
* پیوست:
الف آنالیز هزینه تمام شده قبور:
آنالیز هزینه تمام شده‏ی ساخت و نگهداری قبور عمومی و خانوادگی عمومی (ریال) خانوادگی (ریال)
بلوک 10,800 تایی قطعه‏های 8 و 16 تایی
ساخت هر طبقه‏-قبر خاکبرداری 196,565.00 265,171.00
تجهیز کارگاه 144,109.00 288,075.00
بلوک‏چینی و بتن مگر و سنگ لحد 2,475,108.00 3,275,108.00
گچ و خاک 106,454.00 106,454.00
لبه‏گذاری و بتن و خاکریزی روی قبور و بین قبور 230,626.00 230,626.00
ضریب منطقه‏ای 1.02 1.02
ضریب بالاسری 1.41 1.41
قیمت تمام شده 4,471,297.56 5,864,492.71
پیاده‏روسازی و محوطه‏سازی تجهیز کارگاه 14,275.36 16,849.08
ضریب منطقه‏ای 1.02 1.02
ضریب بالاسری 1.41 1.41
پیاده‏روسازی 356,884.00 421,227.00
قیمت تمام شده 527,545.93 630,041.02
سرانه‏ی پیاده‏روسازی و محوطه‏سازی به ازای هر طبقه‏-قبر 0.55 0.73
 
اجرای آسفالت و پارکینگ(لبه وجدول وزیرسازی وآسفالت) قیمت تمام شده 943,124.00 1,032,685.00
سرانه‏ی پارکینگ به ازای هر طبقه‏-قبر 0.01 0.22
سرویس بهداشتی 128,900.000 153,192.00
احداث فضای سبز 371,111.00 371,111.00
نگهداری فضای سبز (بدون احتساب هزینه‏ی آب مصرفی) 445,200.00 445,200.00
ساخت آبخوری (با احتساب 4 عدد در کل بلوک) 1,335.00 1,863.00
خرید و نصب آبسردکن (با احتساب 4 عدد در بلوک) 3,475.00 124,475.00
تاسیسات استفاده شده هر قبر 1,100,000.00 1,100,000.00
هزینه‏ی تمام شده به ازای هر طبقه‏-قبر 7,991,988.49 9,723,059.73
 
ب ‏- آنالیز جمعیت کلان شهر شیراز: آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 1395
تعداد خانوار 5 نفره و بیش‏تر تعداد خانوار 4 نفره تعداد خانوار 3 نفره تعداد خانوار 2 نفره تعداد خانوار 1 نفره تعداد کل خانوار
66,441 149,475 155,535 107,808 43,706 522,965
 
ج‏ - مقایسه هزینه واگذاری قبور در کلان شهرها:
* تهران:
ردیف شرح هزینه واگذاری ‏/ پیش‏واگذاری (ریال)
1 دفن روزانه رایگان
2 طبقه دوم و سوم محل دفن به صاحب میت به‏صورت یکجا 60,000,000
3 قبر همجوار به‏صورت 3 طبقه یکجا 300,000,000
4 قطعه خانوادگی 6 تایی 3 طبقه (جمعاً ظرفیت 18 مورد دفن) 900,000,000
5 قطعه خانوادگی به‏صورت مقبره 12 قبر 2 طبقه (جمعاً ظرفیت 24 مورد دفن) 3,000,000,000
6 قطعه خانوادگی به‏صورت مقبره 20 قبر 2 طبقه (جمعاً ظرفیت 40 مورد دفن) 4,000,000,000
 
* کرج:
ردیف شرح هزینه واگذاری ‏/ پیش‏واگذاری (ریال)
1 دفن روزانه (حداقل و حداکثر قیمت با در نظر گرفتن موقعیت و مرغوبیت مکانی) مجموع هزینه با خدمات از 27,000,000 تا 51,000,000
2 قبر همجوار به‏صورت 2 طبقه یکجا 99,000,000
3 قطعه خانوادگی به‏صورت آلاچیق 6 قبر 2 طبقه (جمعاً ظرفیت 12 مورد دفن) 700,000,000
4 قطعه خانوادگی به‏صورت آلاچیق 10 قبر 2 طبقه (جمعاً ظرفیت 20 مورد دفن) 980,000,000
5 قطعه خانوادگی به‏صورت مقبره 12 قبر 2 طبقه (جمعاً ظرفیت 24 مورد دفن) 1,450,000,000
 
 
 
* مشهد:
نوع قبر روش خرید امتیاز هزینه (ریال)
قبر عمومی یک طبقه دفن به روز ‏- رایگان
قبر همجوار دفن به روز به‏صورت نقدی و در همان روز دفن 33,000,000
پیش خرید امتیاز قبر یک طبقه به‏صورت نقدی 67,650,000
به‏صورت شرایطی یک سوم نقد و دو سوم بصورت دو فقره چک (جمعاً به مدت شش ماه) 70,900,000
قبور عمومی دو طبقه پیش خرید امتیاز هر طبقه از قبر دو طبقه 40,000,000
آرامگاه خانوادگی مقبره (شامل 12 قبر یک طبقه آماده دفن) 1,890,000,000
ایوان (شامل 12 قبر یک طبقه آماده دفن) 1,512,000,000
 
 

منبع : سازمان آرامستان ها
۲۶۱۵۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
آیا مایل به بازدید از آرامستان بهشت احمدی و آشنایی با فضای آرامستان و خدمات آن می باشید؟
نظرسنجی لینک فاوا
لینک های مرتبط

پیوندها
آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۶۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۳۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۷۹۷۰۹ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آرامستان ها شهرداری شیراز می باشد