بهای خدمات

تاریخ آخرین بروز رسانی : 1396/04/31

موضوع بند الحاقی مورد درخواست شهرداری شیراز به مصوبه بهای خدمات کفن و دفن و امتیاز قبور آرامستان بهشت احمدی در دویست و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز در مورخ 96/2/11 مطرح و با شماره 608 / 96 / ص مورخ 96/2/12 به تصویب آن شورا رسید و طی ابلاغیه شماره 877 / 96 / ص مورخ 96/3/6 جهت اجرا به شهردار شیراز ابلاغ گردید.

«ابلاغیه و هم چنین مصوبه بند الحاقی به مصوبه بهای خدمات کفن و دفن در آرامستان بهشت احمدی را از سایت شورای اسلامی شهر شیراز بخوانید».


مصوبه جدید:

بر اساس مصوبه جدید شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 95/632 مورخ 07/02/95با موضوی بهای خدمات کفن و دفن اموات سازمان آرامستانها به شرح به شرح زیر با اضافه شدن یک ردیف تحت عنوان ردیف "ز" و هفت بند و پنج تبصره به شرح ذیل به مصوبه مذکور الحاق گردید :

ز) قبور خانوادگی

     1- قبور خانوادگی تحت سه نوع قطعه به متقاضیان ارائه میگردد

                  الف) قطعه خانوادگی به صورت چهار قبر دو طبقه ، جمعا" 8 قبر

                   ب ) قطعه خانوادگی به صورت هشت قبر دو طبقه ، جمعا" 16  قبر

                   ج ) قطعه خانوادگی به صورت ده  قبر دو طبقه ، جمعا" 20 قبر

     2- مبلغ امتیاز حق استفاده از قطعه خانوادگی با ظرفیت های 8 و 16و 20 قبر به ترتیب معادل 200,000,000  ریال، 300,000,000 ریال و360,000,000 ریال می باشدکه در زمان انعقاد قرارداد، وجه مذکور به صورت نقدی و یک جا از متقاضی دریافت خواهد گردید.

تبصره 1 : هزینه احداث هر قبر شامل تسطیح ، خاکبرداری ، حفاری ، ساخت با تابوک و سنگ فرش اطراف قبر به مبلغ 2,500,000 ریال تعیین گردیده است که نرخ مذکور و نرخ امتیاز حق استفاده از قبور خانوادگی به صورت سالانه توسط شورای اسلامی شهر تعیین تعیین خواهد گردید.

تبصره 2 : تهیه و نصب سنگ قبر به عهده متقاضی است و شامل خدمات مندرج در بند (ی) نمی باشد .مشخصات و ابعاد سنگ قبر می بایست مطابق دستورالعمل سازمان آرامستان ها باشد در غیر اینصورت از نصب آن جلوگیری به عمل خواهد. 

 

 


موضوع بهای خدمات کفن و دفن و امتیاز قبور آرامستان بهشت احمدی در یک صد و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز در مورخ 95/1/30 مطرح و با شماره 6320 / 95 / ص مورخ 95/2/7 به تصویب آن شورا رسید و طی ابلاغیه شماره 1113 / 95 / ص مورخ 95/2/28 جهت اجرا به شهردار شیراز ابلاغ گردید.

«ابلاغیه و هم چنین مصوبه بهای خدمات کفن و دفن در آرامستان بهشت احمدی را از سایت شورای اسلامی شهر شیراز بخوانید».

 نرخ انواع قبور در آرامستان بهشت احمدی

الف) قبور عمومی:
هزینه هر طبقه قبر با در نظر گرفتن هزینه های تسطیح، خاکبرداری، حفاری، ساخت با تابوک، سنگ فرش اطراف قبر معادل 2,500,000 ریال.

 1. در استفاده از طبقه فوقانی قبر، بستگان متوفی در اولویت می باشند و چنانچه در زمان دفن بستگان خود متقاضی خرید طبقه فوقانی باشند، می‏توانند با پرداخت تمامی یا حداقل 30 درصد هزینه تمام شده، امتیاز طبقه فوقانی را خریداری و درصد باقی مانده را در زمان استفاده از قبر و به نرخ مصوب روز پرداخت نمایند.
 2. هزینه قبر کودکان زیر 5 سال در قطعه مربوطه معادل 50 درصد هزینه ناظر به قبور عمومی می باشد.
 3. بهای خدمات کفن و دفن به صورت جداگانه و بر اساس جدول پیوست، محاسبه و وصول خواهد شد.

ب) قطعه ویژه شهدا:
به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدا و خانواده معظم آن ها، شهرداری مکلف است قطعه ای ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.

 • تبصره 1: خانواده شهدا صرفاً شامل پدر، مادر، همسر و فرزند بوده و سایر بستگان را در برنمی گیرد.
 • تبصره 2: هزینه های امتیاز و کفن و دفن در این قطعه، مطابق ضوابط بنیاد شهید تعیین می گردد.

ج) قطعه ویژه جانبازان، آزادگان و ایثارگران:
به منظور ارج نهادن به مقام والای جانبازان، آزادگان و ایثارگران، شهرداری مکلف است قطعه ای ویژه در بهترین موقعیت آرامستان را به ایشان تخصیص دهد.

 1. منظور از ایثارگر، تعریفی است که در بند الف ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب 91/10/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل آمده است.
 2. جهت استفاده جانبازان، آزادگان و ایثارگران ارایه معرفی نامه از سازمان مربوطه الزامی است.
 3. در قطعه مذکور به خانواده محترم جانبازان، آزادگان و ایثارگران سهمیه ای تعلق نمی گیرد.

د) قطعه مشاهیر:
به منظور ارج نهادن به بزرگان و مشاهیر شهر در رشته های مختلف (علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ...)، شهرداری مکلف است قطعه ای ویژه را در بهترین موقعیت آرامستان به ایشان تخصیص دهد.

 • تبصره: تعریف مشاهیر وفق قوانین و مقررات ناظر به این موضوع صورت خواهد پذیرفت.

ه) قطعه کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی:
به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت کش شهرداری و شوراهای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و هم چنین اعضای شوراهای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.

 • تبصره 1: کلیه کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و هم چنین اعضای درجه یک خانواده ایشان از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.

و) موارد خاص:
هزینه امتیاز قبر اشخاص متوفی از خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، با ارایه معرفی نامه معتبر، 50 درصد هزینه امتیاز قبر در قطعات عمومی می باشد.

 1. افرادی که در خانواده های مشمول این بند به صورت مستقل زندگی می کنند و تشکیل خانواده داده اند یا شاغل می باشند، در صورتی که تحت پوشش سازمان های مذکور نباشند، مشمول معافیت نمی گردند.
 2. افراد بلاصاحب، بنا به اعلام دستگاه های متولی در قطعه مربوطه دفن می شوند و برای دفن آن ها، هزینه ای دریافت نمی گردد؛ لیکن چنان چه بستگان متوفی مراجعه و درخواست نصب سنگ نماید ملزم به پرداخت کلیه هزینه های امتیاز قبر، کفن و دفن و هزینه های مندرج در جدول پیوست می باشد و در صورت درخواست خرید طبقه فوقانی (در صورت خالی بودن)، طبق قسمت 1 از بند (الف) عمل خواهد شد.

ز) مقررات عمومی:

 1. موقعیت قطعه های ذکر شده در بندهای (الف) تا (ه)، در نقشه پیوست مشخص شده است.
 2. کلیه قبور در تمامی قطعات می بایست مسطح، بدون هرگونه حصار، دیوار و سایبان باشد. به گونه ای که تمامی استانداردهای تعیین شده توسط سازمان آرامستان های شیراز تأمین گردیده و هیچ گونه اخلالی در یکنواختی قطعات و مسیر عبور و مرور ایجاد نگردد.
 3. کلیه هزینه های مندرج در این مصوبه در هر سال بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، قابل تعدیل می‏ باشند.
 4. ساخت قبر بدون استفاده از خدمات سازمان آرامستان های شیراز توسط صاحبان امتیاز می بایست با رعایت کلیه مقررات و ضوابط اعلام شده از طرف آن سازمان آرامستان صورت پذیرد.
 5. دستورالعمل ساخت و تجهیز قبور، توسط سازمان آرامستان های شیراز تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 


 

بهای خدمات آرامستان بهشت احمدی

ردیف خدمات بها (ریال)
1 پذیرش و خدمات اداری (انواع فرم، اسکن مدارک و...) 100,000
2 نگهداری جسد در سردخانه تا 24 ساعت 200,000
پس از 24 ساعت به ازای هر ساعت 20,000
3 تطهیر و تغسیل (هزینه آب، سدر، کافور، پنبه، گاز، تطهیردهنده و...) افراد بالای 5 سال 200,000
افراد زیر 5 سال 100,000
4 تکفین (در صورتی که صاحب میت کفن را ارایه دهد، این هزینه اخذ نمی گردد) افراد بالای 5 سال 300,000
افراد زیر 5 سال 100,000
5 به خاک سپاری (تخلیه قبر، به خاک سپاری، اعمال مذهبی شامل تلقین و نماز میت، ایاب و ذهاب روحانی، کرایه تابوت و شست و شوی تابوت) افراد بالای 5 سال 500,000
افراد زیر 5 سال 250,000
6 کاور (در صورت نیاز) افراد بالای 5 سال 100,000
   
7 خدمات بسته بندی جسد (جعبه مخصوص بسته بندی) افراد بالای 5 سال 400,000
افراد زیر 5 سال 150,000
8 خدمات پس از به خاک سپاری (پاکیزگی اطراف قبر، جمع آوری خاک های اضافه و...) 100,000
       
9 تنظیف و نگهداری هر طبقه قبر برای مدت 30 سال 500,000

منبع : سازمان آرامستان ها
تعداد بازدیدها : ۵۹۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
ریاست سازمان
مهندس علیرضا چراغی
مهندس علیرضا چراغی

شماره تلفن دفتر: 37301950
زمان ملاقات با ارباب رجوع
یک شنبه و سه شنبه  ها ساعت 8 تا 10 صبحآخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳